آخرین اخبار

روز قدس

روز جهانی قدس روز همبستگی با مردم مظلوم و بی نوای فلسطین است که هفتاد سال است جان و مال و سرزمین شان در معرض کشتار، تهدید و تجاوز مداوم اشغالگران بوده، ...

Layout Settings