برگزاری مراسم خصوصی

برگزاری مراسم خصوصی

مرکز اسلامی فاطمه زهراء (ع) دارای سالن بزرگ و آشپز خانه مجهزی می باشد. برای برگزاری  برنامه های خصوصی می توانید با دفتر مرکز تماس بگیرید.

برگزاری مراسم خصوصی

در مرکز میتوانید برنامه های خصوصی خود را من جمله عقد و عروسی ، مجلس ختم و فاتحه خوانی یا غیره را برگزار کنید. رعایت احکام شرعی حتی در برنامه های خصوصی در مرکز الزامی می باشد.