عضویت

عضویت

پذیرش عضویت یکی از گروههای دینی و مذهبی و بهره مندی از مزایای آن برای تمامی افراد ساکن کشور فنلاند آزاد است.

بابت عضویت در انجمن اسلامی رسالت هیچ گونه بار مالی بر اعضا تحمیل نمی شود.

لطفا فرم عضویت را پر کنید و پس از آن یا:

١. عکس از فرم عضویت پر شده را به دفتر ایمیل کنید

office@resalat.fi

٢. فرم عضویت پر شده را به آدرس زیر پست کنید

Resalat islamilainen yhdyskunta
Kaunispääntie 5, 00970 Helsinki